fasionchan

读万卷书,行万里路,品万味肴,撸万行码。

清平乐·村居

辛弃疾

茅檐低小,溪上青青草。 醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。 最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

Comments