macOS

修改文件默认打开方式

  1. 右键点击显示简介;
  2. 选择打开方式;
  3. 点击全部更改;

查看监听端口

1
lsof -nP -i | grep LISTEN

【小菜笔记】系列文章首发于公众号【小菜学编程】,敬请关注: