Go语言函数值

Go 语言中的函数也是一种值,可以被传递,跟 C++ 函数对象、 Python 函数类似。

跟其他普通值一样,函数也可以作为 参数 传递或作为 返回值 返回。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func compute(fn func(float64, float64) float64) float64 {
  return fn(3, 4)
}

func main() {
  hypot := func(x, y float64) float64 {
    return math.Sqrt(x*x + y*y)
  }
  fmt.Println(hypot(5, 12))

  fmt.Println(compute(hypot))
  fmt.Println(compute(math.Pow))
}

闭包

Go 函数 可以是 闭包closure )。 闭包是指一个引用外部变量的函数值(函数对象)。闭包函数可以访问外部变量,也可以为其赋值。如此看来,闭包函数相当于与外部变量绑在一起。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
package main

import "fmt"

func adder() func(int) int {
  sum := 0
  return func(x int) int {
    sum += x
    return sum
  }
}

func main() {
  pos, neg := adder(), adder()
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(
      pos(i),
      neg(-2*i),
    )
  }
}

这个例子, adder 函数返回了一个闭包函数。 每个闭包函数都与自己的 sum 变量绑定,互相独立。

练习

1. 斐波那契数列

接下来,运用函数知识做一些有趣的事情:

实现一个函数 fibonacci ,返回一个闭包函数。 每次调用该闭包函数时,均返回下一个斐波那契数(从零开始)。

代码框架如下:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
package main

import "fmt"

// fabonacci is a function that returns
// a function that returns an int.
func fibonacci() func() int {
}

func main() {
  f := fibonacci()
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(f())
  }
}

答案

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
package main

import "fmt"

// fabonacci is a function that returns
// a function that returns an int.
func fibonacci() func() int {
  a, b := 0, 1
  return func() (value int) {
    value = a
    a, b = b, a+b
    return
  }
}

func main() {
  f := fibonacci()
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(f())
  }
}

【小菜学Go语言】系列文章首发于公众号【小菜学编程】,敬请关注:

【小菜学Go语言】系列文章首发于公众号【小菜学编程】,敬请关注: