Go语言if判断语句

for 语句 一样, if 语句条件表达式不需要括号包围,但花括号却不能省略。我们来看一个例子:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func sqrt(x float64) string {
  if x < 0 {
    return sqrt(-x) + "i"
  }
  return fmt.Sprint(math.Sqrt(x))
}

func main() {
  fmt.Println(sqrt(2), sqrt(-4))
}

sqrt 函数计算平方根,并以字符串形式返回。如果对负数求根(第 9 行),将以虚数形式返回。

初始语句

if 语句同样支持初始化语句,在条件表达式求值之前执行。初始化语句一般都是 := 赋值语句。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func pow(x, n, lim float64) float64 {
  if v := math.Pow(x, n); v < lim {
    return v
  }
  return lim
}

func main() {
  fmt.Println(
    pow(3, 2, 10),
    pow(3, 3, 20),
  )
}

在初始语句中申明的变量,只在 if 结构中可见。

if-else 语句

在初始化语句定义的变量,在 else 代码块也是可见的。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func pow(x, n, lim float64) float64 {
  if v := math.Pow(x, n); v < lim {
    return v
  } else {
    fmt.Printf("%g >= %g\n", v, lim)
  }
  // can't use v here, though
  return lim
}

func main() {
  fmt.Println(
    pow(3, 2, 10),
    pow(3, 3, 20),
  )
}

main 函数中两次 pow 调用都在 fmt.Println 调用之前执行,因为调用 fmt.Println 前必须对参数进行求值。

【小菜学Go语言】系列文章首发于公众号【小菜学编程】,敬请关注:

【小菜学Go语言】系列文章首发于公众号【小菜学编程】,敬请关注: